empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Technologie współspalania biomasy w elektrowniach

Współspalanie biomasy jest zjawiskiem powszechnym, co powiązane jest z dodatkowymi korzyściami finansowymi. Dopłata za „zieloną” produkcję oraz zerowa emisja CO 2 jest pokusą nie do odparcia, aby zainwestować w dodatkową instalację na terenie elektrowni. Biomasa razem z węglem w młynach...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Jak wykorzystać potencjał morskich farm wiatrowych?

Według szacunków EWEA, opartych na planach inwestorskich oraz politykach energetycznych państw członkowskich, do 2020 r. zostanie wybudowanych 40 GW w morskiej energetyce wiatrowej, w tym na Bałtyku 6,5-10 GW. Wartość rynku szacuje się na 60 mld euro. Zatrudnienie w sektorze MFW w Europie...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Mała żywoTność zuBaża Fundusze czyli MTBF w praktyce

M ała żywo T ność zu B aża F undusze czyli MTBF w praktyce MTBF jest jednym z wielu parametrów urządzeń, w tym zasilaczy impulsowych i stanowi podstawową miarę niezawodności urządzenia. Skrót ten oznacza Mean Time Between Failure (średni czas między awariami) i definiowany jest jako...

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.

Wady i zalety spalania biomasy w kotłach energetycznych

Dążeniem wielkich wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, jakimi są elektrownie  i elektrociepłownie, jest wypełnienie zobowiązań zrealizowania limitów określających udział wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitej ilości wyprodukowanej energii. Rygory te...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Generacja III+ - Rozmowa z Danielem L. Roderickiem, seniorem vice presidentem GE Hitachi Nuclear Energy

W Polsce realizowane będą pierwsze komercyjne realizacje związane z budową elektrowni atomowych. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o lokalizacji tego typu obiektu?  Podejmując decyzje o lokalizacji musimy dokładnie wiedzieć jakie są warunki zewnętrzne i jaka jest struktura...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Diament czy grafit?

Przyszłość węgla, jako surowca służącego produkcji energii elektrycznej, maluje się w ciemnych barwach. Być może o obecnych metodach spalania tego surowca już w perspektywie dwóch dekad będziemy mogli czytać w podręcznikach do historii. Kraje takie jak Polska, w których struktura bilansu...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych

Realizacja celów postawionych Polsce i rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną, powoduje szybki wzrost zaplecza produkcyjnego dedykowanego do produkcji energii z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Z tego też powodu inwestorzy decydują się na inwestowanie w farmy wiatrowe. Wszyscy jednak...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie energii elektrowni wiatrowych

W związku z problemem zmiennej siły wiatru rodzi się pokusa, aby energię uzyskaną w okresach wietrznych przechowywać do wykorzystania w okresach bezwietrznych. Niestety magazynowanie energii przy pomocy znanych nam technologii jest stosunkowo drogie. Sięganie po magazynowanie energii uzyskanej z...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Jak zwiększyć efektywność energetyczną w ciepłownictwie?

Szeroko rozumiana poprawa efektywności energetycznej dotyczy nie tylko branży energetycznej, ale również sektora ciepłowniczego, który przez ostatnie prawie 20 lat podlega procesom restrukturyzacji. Jest więc niemal pewnym, iż przedsiębiorstwom ciepłowniczym działającym w Polsce nie zabraknie...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

GEOTERMIA - trudne źródło energii

Temat przetwarzania „naturalnego ciepła Ziemi” - energii geotermalnej - w ciepło użytkowe i energię elektryczną pojawia się niemal zawsze przy omawianiu odnawialnych źródeł energii. Z wielu publikacji, fachowych czy typowo informacyjnych wynika, że zasoby tej energii w Polsce są ogromne,...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Elektrownia jądrowa zlokalizowana pod ziemią

Rozwój energetyki jądrowej po awarii w Czarnobylu został zahamowany szczególnie w Polsce i krajach europejskich. Wyczerpujące się jednak zasoby paliw stałych, płynnych i gazowych, a także stały wzrost zużycia energii elektrycznej powoduje powrót do energetyki jądrowej, w której koszt...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Ochrona atmosfery w energetyce i przemyśle

Rozwój cywilizacji jest niemożliwy bez energii elektrycznej i dlatego z roku na rok świat wytwarza coraz więcej energii, zwiększając jednocześnie emisję CO 2 , która to grozi zagładą (zatopieniem) części lądów (wg większości badaczy). Scenariusze warunkują stopień zagrożenia od stężenia CO 2...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Technologia „cichego” dmuchania kotłów

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej jakości pary podawanej na turbinę jest dla bezawaryjnej pracy bloku sprawą najwyższej wagi. Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Proces produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Rola nowoczesnej diagnostyki w prognozowaniu remontu turbin parowych

Diagnostyka każdej eksploatowanej maszyny polega na bieżącej ocenie stanu technicznego łącznie z ustaleniem źródeł niedomagań i przyczyn stanów awaryjnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej pracy wszystkich elementów, które stanowią o wysokiej dyspozycyjności...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Przesłanki rozwoju energetyki źródeł odnawialnych na tle absorpcyjnych pomp ciepła

W artykule przedstawiono analizę rozwoju energetyki w oparciu o obowiązujące akty prawne. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano przesłanki ekonomiczne oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Z pomocą prezentacji...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Czy można NIE wyłączać?

Każdy użytkownik energii elektrycznej chciałby, aby jej dostaw nic nie zakłócało. Jeszcze można pogodzić się z awariami spowodowanymi przez siły wyższe, ale trudno zaakceptować wyłączenia jako takie z uwagi na uciążliwości i niedogodności, jakie z sobą niosą. Czasami zastanawiamy się, czy można...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Monitorowanie korozji w instalacjach ciepłowniczych

Woda w układach ciepłowniczych pełni funkcję nośnika energii. To powszechnie wykorzystywane medium wykazuje określoną agresywność korozyjną w stosunku do rożnych elementów instalacji. Zaatakowania korozyjne wywołują szybkie powstawanie produktów korozji, które z jednej strony przyczyniają się...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Współspalanie komunalnych osadów ściekowych z węglem

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w kraju, ponieważ możliwości związane z rolniczym wykorzystaniem tych odpadów oraz ich składowaniem są coraz bardziej ograniczone. Jedną z racjonalnych metod wykorzystania komunalnych osadów...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Procesy spalania paliw z odpadów, jako element gospodarki odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami w Polsce stanowi jeden z intratnych elementów działalności związanej z rzekomą ochroną środowiska. Same odpady stanowią źródło surowców i energii, możliwe do wykorzystania przemysłowego, ale również źródło niezłego dochodu szczególnie dla tych, którzy pod hasłem ekologii...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

RESTRUKTURYZACJA ELEKTROENERGETYKI: oczekiwania i fakty

Wydarzenia niedawnych miesięcy, znamienne zapaścią systemu finansowego w wymiarze globalnym i recesją gospodarczą czołowych ekonomik świata, sprowadzają się w poszukiwaniu remediów – do redefinicji roli konkurencyjności rynkowej i interwencjonizmu państwa. Symbolicznym hasłem tych zmian...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc