empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-09-29
Przewody i kable bezhalogenowe Toxfree ZH firmy Top Cable

Obserwując współczesne trendy i tendencje w krajach Unii Europejskiej można stwierdzić, iż przewody i kable bezhalogenowe będą pojawiać się coraz częściej w projektach i instalacjach dotyczących obiektów budowlanych, w których mieszkają, przebywają lub pracują ludzie oraz gdzie zgromadzone są urządzenia elektroniczne czy wartościowe dobra materialne. Priorytetem staje się bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Potwierdzeniem tego faktu jest obowiązujące także w Polsce od 1 lipca 2013 roku „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011", które to w Załączniku I, pt. „Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych" , pkt. 2 i 3 definiuje, iż obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru ograniczyć powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania ognia na sąsiednie obiekty budowlane. Zastosowane w instalacjach materiały powinny umożliwić sprawną i bezproblemową ewakuację ludzi oraz akcję ekip ratunkowych.

Bezpieczeństwo w wybranym zakresie instalacji elektrycznych mogą zaoferować przewody i kable bezhalogenowe, które w przypadku pożaru:

 • nie emitują szkodliwych związków halogenowych (F, Cl, Br, I) oraz toksycznych gazów trujących
 • nie emitują gazów korozyjnych
 • nie rozprzestrzeniają ognia
 • nie emitują dymu

W punkcie 3 Załącznika I tego rozporządzenia pojawiają się ogólne wytyczne określające funkcje, a pośrednio i właściwości decydujące o tych funkcjach, dla produktów oraz materiałów stosowanych w instalacjach budowlanych. Jednym z ważniejszych parametrów stają się tu cechy gwarantujące bezpieczeństwo zdrowia i życia. Rozporządzenie określa, iż użyte przez cały cykl budowy, funkcjonowania i rozbiórki obiektu materiały nie powinny wydzielać toksycznych gazów i emitować niebezpiecznych substancji. Powyższe wymagania obejmują również wyszczególnioną w dokumencie grupę przewodów i kabli zasilających, sterowniczych oraz telekomunikacyjnych.

Właściwości i kategorie kabli bezhalogenowych Toxfree ZH

Toxfree ZH to produkowana przez hiszpańską firmę Top Cable przyjazna środowisku gama bezhalogenowych przewodów i kabli elektrycznych, które na wypadek wystąpienia pożaru nie wydzielają trujących związków halogenowych, takich jak chlor, fluor, brom i jod. Produkty sygnowane marką Toxfree ZH charakteryzują się niskim stopniem emisji gazów toksycznych i agresywnych gazów korozyjnych. Niskie są też ilości i gęstość wydzielanego dymu, a jego współczynnik przezroczystości jest większy niż 60%.

Kable Toxfree ZH mają właściwości samogasnące i w przypadku wystąpienia pożaru nie rozprzestrzeniają płomienia, zarówno na pojedynczym kablu jak i w wiązce kabli czy przewodów.

Pod kątem możliwości zastosowania lub funkcji, jakie kable mają pełnić w instalacjach elektrycznych, w serii Toxfree ZH możemy wyróżnić:

 • przewody bezhalogenowe jednożyłowe instalacyjne (np. H07Z1-K),
 • kable bezhalogenowe elektroenergetyczne (np. RZ1-K),
 • kable bezhalogenowe zasilające pancerzone (taśmami stalowymi: RZ1FZ1-K oraz drutami stalowymi: RZ1MZ1-K),
 • kable bezhalogenowe elektroenergetyczne  ekranowane (np. RC4Z1-K),
 • kable bezhalogenowe sterownicze (np. Z1Z1-K),
 • kable bezhalogenowe sterownicze ekranowane (np. Z1C4Z1-K),
 • kable bezhalogenowe do zasilania silników z przemienników częstotliwości (ROZ1-K),
 • przewody bezhalogenowe gumowe (np. H07ZZ-F),

Właściwości bezhalogenowe posiadają także produkowane przez firmę Top Cable przewody Topsolar PV ZZ-F stosowane do o połączeń bezpośrednich między panelami fotowoltaicznymi oraz połączeń paneli z przetwornikiem DC/AC w instalacjach fotowoltaicznych.

Jedną z głównych zalet kabli marki Toxfree ZH jest możliwość uniwersalnego zastosowania w różnego rodzaju środowisku i warunkach otoczenia. Kable Toxfree ZH mogą być układane bezpośrednio w ziemi, w powietrzu oraz wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń bez konieczności dodatkowej ochrony przed wpływami środowiska zewnętrznego. Powłoka zewnętrzna kabli Toxfree ZH wykonana jest z bezhalogenowych poliolefin wysoce odpornych na promieniowanie UV. Powłoka zewnętrzna odporna jest także na oleje, wilgoć i wodę (w zależności od typu: AD3 – ochrona przed mgłą wodną lub AD7 – ochrona przed zanurzeniem).

W większości typów przewodów i kabli z gamy produktowej Toxfree ZH stosowane są żyły miedziane giętkie w postaci linki o giętkości klasy 5 wg normy EN 60228. Takie wykonanie przewodów i kabli znacznie ułatwia i przyśpiesza proces instalacji, począwszy od rozwijania kabli z bębna, a skończywszy na ich instalacji w miejscach wymagających małego promienia zgięcia kabla.

Szeroki jest również zakres temperatur pracy. W przypadku kabli z asortymentu Toxfree ZH, które posiadają izolację żył z polietylenu usieciowanego (XLPE), zakres ten wynosi od -40˚C do +90 ˚C.

Odpowiedni dobór przewodów i kabli pod kątem parametrów, jakie muszą spełniać na wypadek wystąpienia pożaru, szczególnie ważny jest dla instalacji elektrycznych w miejscach użyteczności publicznej oraz dla miejsc o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, takich jak szpitale, szkoły, muzea, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, galerie handlowe, tunele itp. Wszędzie tam zalecane jest zastosowanie przewodów i kabli bezhalogenowych serii Toxfree ZH. Produkty te znajdują także zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach, w których przechowywany jest sprzęt elektroniczny, takich jak laboratoria, serwerownie itp., gdzie agresywne gazy korozyjne wydzielane w trakcie spalania mogłyby dokonać nieodwracalnych uszkodzeń i zniszczeń.

Normy i badania dotyczące kabli bezhalogenowych Toxfree ZH

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia jest jedną z cech charakteryzujących przewody i kable bezhalogenowe Toxfree ZH produkowane przez firmę Top Cable. Produkty te spełniają wymagania norm europejskich EN 60332-1 oraz EN 60332-3 oraz ich równoważnych wersji polskich.

Norma EN 60332-1 określa odporność na rozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu/przewodzie. Badania na zgodność z normą, przeprowadzane na kablach Toxfree ZH, polegają na umieszczeniu w pozycji pionowej odcinka kabla o długości 60 cm i przyłożeniu na czas 30 s do kabla źródła ognia o mocy 1kW (ze znormalizowanego palnika gazowego). Test uznaje się za pozytywny, jeżeli po odstawieniu źródła ognia płomień na próbce zgaśnie sam, a uszkodzenia nie obejmują co najmniej 50 mm od górnego zacisku próbki.

Kolejna norma dotycząca rozprzestrzeniania się ognia w wiązce kabli/przewodów EN 60332-3 jest bardziej restrykcyjna. Badanie na zgodność z tą normą polega na umieszczeniu wiązki kabli w ustawieniu pionowym wewnątrz określonej normą specjalnej komory. Następnie do dolnej części wiązki przyłożone zostaje źródło ognia za pomocą znormalizowanego palnika, na czas co najmniej 20 minut. Wynik pozytywny badania następuje, gdy po odstawieniu źródła ognia, płomienie obejmujące wiązkę gasną same, a zniszczenia spowodowane przez ogień sięgają max. do wysokości 2,5 m od miejsca przyłożenia palnika.

Właściwości bezhalogenowe kabli Toxfree ZH określane są przez normy EN 50267 oraz IEC 60754, które to odnoszą się do gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z kabli elektrycznych oraz ich kwasowości poprzez pomiar pH i konduktywności. W badaniach tych określa się obecność niebezpiecznych gazów korozyjnych mogących powodować zniszczenia sprzętu, maszyn czy nawet konstrukcji metalowych budynków.

Badanie polega na umieszczeniu 1000mg materiału izolacyjnego przewodu w piecu laboratoryjnym i poddaniu go działaniu ognia. Uwalniane gazy są analizowane chemicznie na zawartość HCl, mierzone jest pH i konduktywność. Wyniki pozytywne zostają uzyskane, jeżeli: zawartość HCl < 0,5 %, pH > 4,3, a konduktywność < 10 μS/mm.

Następna norma, której wymogi spełniają kable Toxfree ZH to norma EN 61034/ IEC 61034. Wydzielany dym może stać się powodem zatrucia ludzi tlenkiem węgla. Dlatego też norma określa wymagania dotyczące ilości i gęstości dymu wydzielanego w trakcie pożaru przez palące się kable. Parametr ten jest ważny, gdyż ma znaczący wpływ na widoczność i ewakuację ludzi z miejsc objętych pożarem oraz przebieg akcji ratowniczej i działania służb ratowniczych.

Badanie na zgodność z normą przebiega w specjalnej komorze o objętości 3m3 i polega na pomiarze przepuszczalności światła przez wymieszany równomiernie dym powstały ze spalania próbek kabla. Wynik jest pozytywny, jeżeli palące się kable wydzielają dym o współczynniku przezroczystości większym niż 60%.

W instalacjach elektrycznych odpowiedni dobór przewodów i kabli pod kątem parametrów elektrycznych oraz cech i właściwości fizycznych produktów, a także poprawne metody instalacji odgrywają olbrzymie znaczenie, ponieważ niosą za sobą ogromną odpowiedzialność.  Zależy przecież od tego zdrowie i życie ludzkie.

Dlatego też produkowane przez firmę Top Cable przewody i kable bezhalogenowe zawsze spełniają oczekiwania najbardziej wymagających międzynarodowych norm i standardów jakości. Priorytetami  w polityce firmy Top Cable jest dobór i zastosowanie na każdym etapie  procesu produkcji wysokiej klasy komponentów, wykorzystanie najnowszych technologii oraz rygorystyczny system kontroli jakości. Pozwala to tworzyć przewody i kable najlepszego gatunku, o wszechstronnych możliwościach zastosowania.

Autor:
Top Cable
Źródło:
Artykuł ukazał się w magazynie "Elekrosystemy", wrzesień 2013
Dodał:
TOP CABLE SA

Czytaj także